Regulamin

§ 1 Definicje ogólne

 1. Regulamin - niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowej bazy informacyjnej lekarz-nfz.pl

 2. Baza lekarz-nfz.pl oznacza internetową stronę informacyjną zawierającą informacje o lekarzach, przychodniach i szpitalach na NFZ (Narodowy Funfusz Zdrowia)

 3. Użytkownik – użytkownikiem nazywana jest osoba fizyczna, która korzysta z serwisu, bazy lekarz-nfz.pl

 4. Usługodawca – usługodawcą nazywany jest właściciel strony lekarz-nfz.pl

 5. Serwis – serwisem nazywana jest strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem internetowym lekarz-nfz.pl

 6. Prawo konsumenckie to przepisy obowiązującego w Polsce, przyznające Konsumentom uprawienia w relacjach z przedsiębiorcą, w tym przepisy z ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony lekarz-nfz.pl jest Usługodawca

 2. Usługodawca świadczy usługi, które umożliwiają:

  a. bezpłatny dostęp do informacji w Serwisie dotyczących lekarzy, placówek, nazw, danych teleadresowych oraz zakresu świadczonych usług na NFZ

  b. dostęp do informacji w Serwisie w postaci artykułów tematycznych

  c. kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Korzystanie z portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 4. W przypadku naruszenia lub kradzieży mienia lekarz-nfz.pl, właściciel będzie domagał się odszkodowania na drodze sądowej

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od pewnych usług świadczonych w ramach pracy serwisu. Informacje o wprowadzonych płatnych usługach, zostaną zaktualizowane w Regulaminie z wyprzedzeniem.

§ 3 Odpowiedzialność za treść

1. Serwis lekarz-nfz.pl oraz zamieszczone na nim treści mają charakter informacyjny

2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany informacji, jej uzupełniania czy też całkowitego usunięcia.

3 Właściciel nie może zagwarantować iż treści są odpowiednie dla celów użytkownika.

4. Wszystkie dane są pobrane z ogólnodostępnej bazy udostępnianej publicznie – właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieprawidłowości w aktualizacji bazy.

5. Każda informacja, komentarz lub uwaga wpisana na lekarz-nfz.pl może być moderowana i/lub usunięta na wyraźną prośbę przesłaną przez formularz kontaktowy

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione komentarze przez użytkowników.

 

§ 4 Prawa autorskie

 1. Serwis lekarz-nfz.pl i jego cała treść, konstrukcja, kod oraz szata graficzna są wyłączną własnością właściciela i chroniona jest prawem autorskim na całym świecie.

 2. Usługodawca informuje, że na stronie zamieszczone przez niego artykuły, opisy, zdjęcia i formularze elektroniczne są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288).

 3. Właściciel zabrania kopiowania treści, grafiki lub informacji zawartych na stronie. Złamanie warunków praw autorskich, będzie skutkowało skierowaniem sprawy do sądu właściwego.

 

§ 5 Informacje techniczne

 1. Każda przeglądarka może w inny sposób wyświetlać zgromadzoną bazę 

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z pracami technicznymi.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyłączenia serwisu bez uprzedzenia i podania przyczyny.

 

§ 6 Polityka plików ‚cookies'

Administrator może gromadzić w ramach lekarz-nfz.pl dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez uprzedniego informowania użytkowników.

 4. Wszelkie zgłoszenia, zastrzeżenia proszę kierować przez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt.

Wszelkie prawa zastrzeżone © lekarz-nfz.pl 2024